Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018

DO KLASY PIERWSZEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

 

 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W WIĄZOWIE

 

         Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej , którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

  

       Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

Obwód szkoły podstawowej - Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Księżyce, Wyszonowice, Janowo, Wawrzęcice, Ośno, Gułów, Jędrzychowice, Witowice, Kurów.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA  WIĄZÓW

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na podstawie art.204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) w zw. z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (DZ.u.z 2017., poz. 59)

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 marca 2017 –

05 kwietnia 2017

19 kwietnia 2017 - 04 maja 2017

     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

07 kwietnia 2017

08 maja 2017

Podanie do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2017 r.

 godz. 12:00

09 maja 2017

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

 10 kwietnia 2017-

14 kwietnia 2017

09 maja 2017-

12 maja 2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy  kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych.

 18 kwietnia 2017 r. godz. 12:00

15 maja 2017

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy szkoły w sekretariacie Szkoły Podstawowej tef. 713931322

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- ZGŁOSZENIE/ WNIOSEK