Rekrutacja 2016/2017

 

NABÓR/ REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH OGÓLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

    Do klasy pierwszej  publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

            Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowowej

       Kandydaci zamieszkali poza obwodem  publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

Obwód gimnazjum – Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Księżyce, Wyszonowice, Janowo, Wawrzęcice, Ośno, Gułów, Witowice, Kurów, Jędrzychowice, Kłosów, Jaworów, Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Kalinowa, Wawrzyszów, Łojowice, Kowalów, Krajno, Miechowice, Kucharzowice, Jutrzyna.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

1.       Do klasy pierwszej - oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

2.       W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łączenie następujące kryteria:

1)      wyniki sprawdzianu;

2)      wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1;

3)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w art. 20d,

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. uoso.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania

dokumentów do klas pierwszych gimnazjum.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 1 do 23 czerwca 2016r.

 

od 21 do 22 lipca 2016r.

2.

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

-oddziału dwujęzycznego do sprawdzianu predyspozycji językowych,

 

od 4 do 27 kwietnia 2016r.

 

od 21 do 22 lipca 2016r.

3.

Przeprowadzenie:

-sprawdzianu predyspozycji językowych

od 4 do 31 maja 2016r.

25 i 26 lipca 2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

do 8 czerwca 2016r.

 

do 27 lipca 2016r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz

o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24 do 28 czerwca 2016r.

 

--------------------------------

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 30 czerwca 2016r.

 

do 28 lipca 2016r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

do 15 lipca 2016r.

 

17 sierpnia 2016r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

 

 

18 i 19 lipca 2016r.

 

 

18 i 19 sierpnia 2016r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

do 20 lipca 2016r.

 

22 sierpnia 2016r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- WNIOSEK/ ZGŁOSZENIE

 

 Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji

udzielają sekretariaty szkoły

codziennie w godzinach 7.00 -15.00

Kontakt:

Szkoła Podstawowa: tel. 71 39 313 22

Gimnazjum: tel. 71 39 313 67